Rozwój i odnowa zieleni w Opolu - Aleje dla bioróżnorodności
News

Miejski Zarząd Dróg w Opolu jesienią zeszłego roku rozpoczął projekt „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola” finansowany z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Celem projektu jest poprawa środowiska miejskiego poprzez nasadzenia około 3000 drzew i ok. 140 000 krzewów i bylin na obszarach pasów drogowych, okolicach istniejących skrzyżować typu rondo oraz w innych wybranych miejscach.Obiekty przewidziane do zagospodarowania objęły częściowo obszar głównych zespołów zieleni – tereny węzłowe, w skład których wchodzą parki, tereny skwerów miejskich oraz obszary szerokich pasów zieleni, które połączone są z terenami zadrzewień przy miejskich ciągach komunikacyjnych, tworząc zielone korytarze i łączniki ekologiczne pomiędzy głównymi i pobocznymi zespołami zieleni miejskiej. Nowe nasadzenia zostały dostosowane do trudnych, śródmiejskich warunków siedliskowych, oraz do funkcji, jaką pełni zieleń ozdobna towarzysząca ulicom, skwerom i parkom, w zależności od konkretnego obiektu.Dodatkowo gatunki nasadzanych roślin dobrano tak, aby były jak najbardziej odporne na zasolenie gleby oraz dobrze rosły na ubogim podłożu.

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka