Protest przeciwko decyzji Starosty Wałeckiego odnośnie wycinki dębowej alei wzdłuż drogi między Przybkowem a Różewem - Aleje dla bioróżnorodności
News

Mieszkańcy miejscowości Różewo protestują przeciwko wycince 88 alejowych dębów w związku remontem drogi powiatowej nr 2330z. Działania rozpoczęły się w listopadzie 2021 r., kiedy to w godzinach wieczornych wzdłuż  drogi “zniknęło” 14  zdrowych dębów. Niezwłocznie o tym fakcie zostały powiadomione służby ochrony przyrody, jednak prace nadal trwają! W dniu 9 maja br., na prośbę ww. osób, Federacja Zielonych “GAJA” wystąpiła pisemnie do Starosty Wałeckiego o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, tj.:

informacji, kiedy i w jakim zakresie planowane są prace remontowe/modernizacyjne/przebudowa drogi powiatowej na wskazanym powyżej odcinku, a także czy obejmują wycinkę drzew, a jeśli tak, to w jakiej liczbie, oraz czy i jakie warianty, w tym zapewniające zachowanie drzew cennej alei dębowej wzdłuż drogi nr 2330z, są rozpatrywane? Jednocześnie Stowarzyszenie stara się zachęcić Pana Starostę do zapoznania się i stosowania, jako zbiór dobrych praktyk, „Koncepcji utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla dróg wojewódzkich województwa zachodnio-pomorskiego z wytycznymi dla zarządców dróg” – opracowanie dostępne jest na pod adresem internetowym https://aleje-alleen-pomerania.eu/wp-content/uploads/2023/01/KONCEPCJA_FINAL.pdf i przygotowane zostało w ramach projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald”.

O postępach sprawy będziemy informować na bieżąco w kolejnych aktualnościach.

 

 

Czcionka