Prace nad zwiększeniem ochrony drzew - Aleje dla bioróżnorodności
News

Fundacja EkoRozwoju prowadzi prace na rzecz wprowadzenia zmian prawnych zwiększających ochronę drzew.

Proponowane zmiany dotyczą w szczególności:

– wprowadzenie realnej ochrony strefy korzeni drzew oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie,

– wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych,

– urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę tak by uwzględniała wartość ekosystemową drzew oraz koszty ich odtworzenia,

– naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew,

– zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

Czcionka