Dębowa aleja przydrożna w miejscowości Borzęcin – inicjatywa mieszkańców o ustanowienie pomnika przyrody - Aleje dla bioróżnorodności
News

Przy drodze dojazdowej do miejscowości Borzęcin w gminie Pruszcz Gdański rośnie aleja 11 starych dębów. Nadmienione drzewa mają wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, a za ich sprawą miejscowość Borzęcin od lat jest celem wycieczek pieszych i rowerowych mieszkańców gminy Pruszcz Gdański i okolic.

Wszystkie wspomniane drzewa spełniają kryteria dotyczące objęcia ochroną pomnikową, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. 2017 poz. 2300). Z inicjatywą ustanowienia ww.  drzew pomnikiem przyrody a tym samym zapewnienia właściwej opieki alei przydrożnej i zachowania unikatowego krajobrazu miejscowości – wystąpili sami mieszkańcy Borzęcina. Wniosek złożony za pośrednictwem Urzędu Gminy Pruszcz Gdański do Rady Gminy, której najbliższa sesja odbędzie się w dniu 24 września br.

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją ustawową pomnikami przyrody są: „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Natomiast kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody stanowią:
1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (dla dębów pierśnica ≥ 300 cm), lub
2) wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Wniosek mieszkańców Borzęcina jest wyrazem niezwykłej odpowiedzialności i obywatelskiej świadomości ekologicznej, dlatego Federacja Zielonych „GAJA” w pełni popiera tą inicjatywę i przedmiotowej sprawie wystąpiła z pismem do Rady Gminy Pruszcz Gdański.

Czcionka