Projekt

Aleje dla bioróżnorodności

Przemyślana koncepcja, nowe standardy, kompleksowa ochrona

Celem projektu jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Zamysłem projektu jest spowodowanie poszerzenia wiedzy zarządców dróg odnośnie zarządzania alejami. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego zakładając wykonanie waloryzacji zasobów przyrodniczych przy drogach wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie) oraz powiatowych (powiat Vorpommern-Greifswald)
w tym alej z oceną ich stanu, co pozwoli na zaplanowanie długoterminowej ochrony. Poprawa stanu zadrzewień przydrożnych spowoduje stabilizację dla miejsc bytowania gatunków zwierząt korzystających z drzew jako miejsc gniazdowania, żerowania, schronienia lub szlaku komunikacyjnego oraz występowania gatunków porostów i grzybów związanych z drzewami. 

Metryka projektu

Tytuł: Aleje dla bioróżnorodności
Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald
Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Finansowanie: w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://interreg5a.info/pl/

Pojekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation www.baltcf.org

Partner wiodący: Federacja Zielonych „GAJA"
Partner projektu: Powiat Vorpommern-Greifswald

Partner wspierający: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie http://zzdw.koszalin.pl/html/

Lokalizacja: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Vorpommern-Greifswald

Znaczenie alei

Aleje przydrożne czyli zadrzewienia o charakterze liniowym stanowią cenny przyrodniczo element krajobrazu Pomorza Zachodniego i Meklemburgii. Sadzone wzdłuż dróg odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną – są środowiskiem życia wielu organizmów co ma istotne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Wiele z tych organizmów jest zagrożonych wymarciem i swoją egzystencję zawdzięcza jedynie starym drzewom przydrożnym, gdyż w lasach takie drzewa są często usuwane na skutek prowadzonej „racjonalnej” gospodarki leśnej. Aleje są również korytarzami migracyjnymi – łącząc kompleksy leśne, umożliwiają migrację drobnych zwierząt i ptaków i w mniejszym stopniu również roślinom. W ten sposób przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności, dlatego są tak ważne szczególnie w krajobrazie zurbanizowanym i rolniczym. Niestety coraz częściej poddawane są presji człowieka i znikają z naszego krajobrazu na skutek niewystarczającej wiedzy decydentów o roli alej.

Zadania realizowane w projekcie

Zadania realizowane w projekcie to m.in. opracowanie koncepcji, utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych dla województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald, która pozwoli na wysoki poziom planowania, kształtowania i utrzymania alei w tych regionach oraz wypracowanie wspólnych standardów dla ochrony i utrzymania zieleni przydrożnej. Modelowo wykonane konserwacje oraz oznakowanie drzew wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości i wzbogacenia wiedzy uczestników na temat alej przydrożnych (tj. zarządców dróg, urzędników zajmujących się zadrzewieniami, mieszkańców regionu) poprzez wizyty studyjne, praktyczne szkolenie w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew oraz uroczyste posadzenie alei transgranicznej. Wydarzenia te, jak również planowane konferencje i spotkania z zarządcami dróg będą służyły wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami. Rezultatem tych spotkań będzie wspólne wypracowanie wytycznych, które ułatwią zarządcom dróg m.in. wybór wykwalifikowanych wykonawców pielęgnacji oraz nasadzeń drzew. Dzięki partnerowi niemieckiemu polscy uczestnicy otrzymają inspirację i wiedzę z najlepiej dbającego o aleje landu Niemiec – Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Symbolicznym wydarzeniem będzie wspólne posadzenie alei transgranicznej. Będzie to już drugie tego typu wydarzenie w naszym województwie, którego pomysłodawcą był kilka lat temu pan Ingo Lehmann z meklembursko-pomorskiego Ministerstwa Środowiska.

Opracowanie koncepcji

1. Opracowanie koncepcji utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla województwa zachodniopomorskiego oraz dla powiatu Vorpommern-Greifswald, w tym:

  • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego (2 111,04 km)
  • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg powiatowych w powiecie Vorpommern-Greifswald (556 km)
  • wykonanie ekspertyz dendrologicznych i przyrodniczych z zakresu ornitofauny, herpetofauny, entomofauny, mykologii oraz lichenologii na długości 400 km dróg

Wypracowanie standardów

2. Wypracowanie standardów dla utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych, w tym:

  • szkolenie praktyczne z diagnozy stanu zdrowotnego dla drogowców
  • wizyty studyjne (po stronie polskiej i niemieckiej)
    konferencje

Działania ochronne

3. Działania ochronne
pielęgnacje najcenniejszych odcinków alej po stronie polskiej i niemieckiej

  • uroczyste posadzenie alei transgranicznej na reprezentatywnym odcinku drogi (po stronie polskiej i niemieckiej 50 drzew)
  • oznakowanie drzew alejowych kolorblaskami na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg

W ramach projektu realizowana jest współpraca pomiędzy zarządami dróg, administracją, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody w Polsce i Niemczech.

Czcionka