22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - Aleje dla bioróżnorodności
News

22 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych. Łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia. Jeśli zostaną zniszczone źródła biologiczne to Milenijne Cele Rozwoju, ustanowione przez ONZ, nie zostaną osiągnięte. Na ogromne znaczenie różnorodności biologicznej zwrócono uwagę podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu, który odbył się w zeszłym roku. Wtedy to podkreślono, że różnorodność biologiczna – wraz z wodą, energią, zdrowiem i rolnictwem – to dziedziny wokół których powinna skupić się działalność w celu poprawy sytuacji na świecie. Właśnie na tym szczycie nadano tak ogromne znaczenie różnorodności biologicznej. Nigdy wcześniej, na żadnym forum międzynarodowym nie poświęcono temu zagadnieniu tyle uwagi.

W Johannesburgu przywódcy państw zobowiązali się do roku 2010 znacznie ograniczyć negatywne zjawiska wpływające na stan różnorodności biologicznej. By było to możliwe, kraje powinny podjąć odpowiednie kroki, począwszy od ratyfikowania konwencji o różnorodności biologicznej, opracowania strategii państwowych i przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych.

Zachowanie różnorodności biologicznej to nie tylko wyzwanie dla rządów. To zadanie również dla organizacji międzynarodowych i poza-rządowych, sektora prywatnego, władz lokalnych i nas wszystkich. Należy zmienić destrukcyjny sposób postępowania. Należy przestać niszczyć środowisko naturalne.

Różnorodność biologiczna to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić. Trzeba zadbać o to by nie naruszać istniejących eko-systemów na ziemi. Należy zwiększyć świadomość o ogromnym znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania równowagi różnorodności biologicznej. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej służy temu celowi.

źródło: https://www.unic.un.org.pl/

Czcionka